submit


Ajika, cũng giống, năm từ Miramar ngôi làng ở Tây Bengal có một hiếm điều kiện y tế trong đó có ngăn cản cô ấy phát triển. Ajika ngừng phát triển ngay trước khi cô sinh nhật thứ hai, chỉ nặng. kg và vẫn còn cần phải được muỗng ăn và chăm sóc cho cô thành viên trong gia đình. Bác sĩ vẫn không chắc chắn về những gì đã gây ra tình trạng của mình, nhưng nó đã được cho rằng cô ấy có thể Laron-loại lùn. Mặc dù tình trạng của mình, Ajika vẫn còn có một khía cạnh của đời trưởng thành. Ví dụ, tại, Ajika, tham dự cuộc bầu cử địa phương nơi cô đã bỏ cô lần đầu tiên bao giờ bỏ phiếu. Mẹ cô Apala nói rằng cô ấy chấp nhận con gái cô. Tuy nhiên, cô ấy lo lắng cho Ajika tương lai của một khi cô ấy không còn là xung quanh để chăm sóc cho cô

About